25 Ağustos 2016 Perşembe

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ

154 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE 2 KALEM CERRAHİ SET ALIMI
154 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve 2 Kalem Cerrahi Set Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt  Numarası                      : 2012/132158
1-İdarenin  
a) Adresi                                           : AKABE MAH ESKİ OTOGAR CİVARI 63100 MERKEZ/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası              : 4143512562 -4143519485
c) Elektronik Posta Adresi                : sanliurfadhs7@saglik.gov.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi (varsa)                      : https://ekap. kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik
                                                          Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
                                                          şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                               : Hastanemiz Eczane Birimi
c) Teslim tarihi                                 : Tıbbi Sarf Malzemeler peyder pey alınacak olup resmi siparişe istinaden 5 gün
                                                           içinde teslim edilecektir. Cerrahi setler sözleşme imzalanmasından itibaren
                                                          15 iş günü içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                              : Hastanemiz Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati                              : 18.10.2012- 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Sağlık Bakanlığının 2008/36 Sayılı genelgesi gereği; İhale tarihi itibarı ile, İstekliler teklif dosyalarında T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına Üretici ve/veya İthalatçı Firmaların ve bu Firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
2) Sağlık Bakanlığının 2008/36 Genelgesi gerği; İhale tarihi itibarı ile istekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı ürün numarasını (Barkod Numarasını) ve markalarını tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir.
3) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair isteklinir yazılı beyanı olacaktır yada ilgili firmalar varsa kapsam dışı ürünleri teklif mektuplarında belirtilecektir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
%25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teknik şartnamede istenen belgelerle ilgili olarak TİTUB a kayıt zorunluluğu (kapsam içinde) olan teklif kalemleri ile ilgili idari şartnamenin 7.1.1.1 ve 7.1.1.2 inci maddelerinde açıklandığı şekilde belge sunulması yeterli olup kapsam dışında teklif edilecek kalemler için ise 7.1.1.3 üncü madde istenen belgenin yanı sıra teknik şartnamede istenen belgelerin asılları, noter onaylı veya idarece onaylanmış suretleri teklif dosyasında sunulmalıdır. Bu belgelere ait amblem ve işaretlerin numune/numune orjinal ambalajı üzerinde olması halinde ise belge sunulmasına gerek kalmayacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla malzemelerin tıbbı ve teknik özelliklerinin görülebileceği birer numune, ihale esnasında işin uzmanlarına, hazırlanacak iki nüsha Numune kontrol formuyla teslim edilecektir. Her bir numune üzerinde firma adı ve ürününün sıra numarasının yer aldığı etiket olacaktır. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup. İhale esnasında numune teslim etmeyen firmaların numune vermedikleri kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Cerrahi Setler için verilen numuneler sözleşmenin imzalanması müteakip firmalara iade edilecektir, ihale üzerinde kalan firmalara ait numuneler ise şahit numune olarak tutulacak olup sözleşme konusu malın idaremize teslim edilmesini müteakip yüklenici firmaya iade edilecektir.
b) İstekliler teknik şartnameye uygunluklarını kendi firma antetli kağıtlarına yetkili kişi tarafından imzalanarak; Teklif ettikleri ürünün marka ve modelini belirtip bire bir cevaplayacakları "Şartnameye Uygunluk Belgesini" ihale dosyasında sunacaklardır.
c) Cerrahi setlere teklif verecek istekliler teknik şartnamede istenen belgeleri İhale dosyasında sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Resmi Kurum ve Özel Sektörde alımı gerçekleşen tıbbi sarf malzeme ve/veya cerrahi set(alet) alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hastanemiz Satın alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Satmalına Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinder birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

SON BASIN İLAN KURUMU İLANLARI

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ

GAZETE MANŞETLERİ

ANKET Sonuçlar

? Yeni Transferleri Nasıl Buluyorsunuz?

BUGÜNKÜ GAZETENİZ

Şanlıurfa'nın Gazetesi

Bugünkü gazetenizi görüntüleyin!